Utopi och makt (relation och kontext)

A och B

Dagens diagram skiljer sig från de föregående (här och här) på så sätt att vi har tillfört två aktörer i leken; A och B, som med sina individuella målsättningar (U1) konkurrerar om precis samma mål (U2). A resp. B skulle kunna vara två löpare som deltar i en tävling. Bådas yttersta mål (U2) är att vinna tävlingen.

K och P

Loppet, eller tävlingen, betecknas med den nya komponententen ”K” som i ”kontext”. Kontexten avgör i detta fall vilket verktyg som A och B använder för att uppnå målet. ”P” kan inom ramen för ”K” innebära den taktik som A och B lägger upp var för sig, men också omfatta psykologiska förberedelser och träningsmetodik. Doping, eller att slå sönder knäskålarna på sina konkurrenter är även dessa legitima ”P” så länge som vi undviker att applicera ett moraliskt eller juridiskt regelverk på ”K” (vilket man förstås kan göra, men det är en annan historia).

M

”M” är i detta diagram de två tävlandes maktrelation. Inom kontexten ”K” i detta exempel, kan den bestå av styrkeförhållandet de tävlande emellan. A kanske har ett bättre personligt rekord än B, samtidigt som B har en erkänt bättre form än A. A har dessutom varit skadad en tid och precis börjat tävla igen. Relationen påverkar inte bara resultatet utan resultatet återverkar också på maktrelationen. Om B skulle slå A för första gången kanske maktrelationen förändras drastiskt.[1]

Maktrelationen A och B emellan kan dessutom ha många andra komponenter utanför tävlingen K som berör deras personliga förhållande till varandra eller omvärlden.

Jag skulle säga att ovanstående sätt att förklara maktbegreppet är tämligen konventionell mixad med en del postmodernism. Men hur kan man problematisera modellen? Vad händer om man i Althussers anda påstår att individen inte finns? Eller tvärtom: en konservativ syn på makten tycks helt utesluta M. Och hur kan använda den för att beskriva dekurrens-begreppet? Här finns, märker jag, en hel del att göra.

[1] Man skulle t.ex. kunna studera frågan om den sydfrikanske löparen Caster Semenyas kön utifrån modellen. Se DN1, DN2, DN3 och Trollhare

Andra bloggar om: , , , , , ,

Utopi och makt (med politiken som metod)

Här är en uppdaterad version av grafiken från gårdagens postning, som visar förhållandet mellan utopi och makt. I dagens teckning har ett nytt element tillkommit: politiken. Tillåt mig att förklara modellen från början.

U1, U2

”U1” och ”U2” står för våra strävanden (utopiska eller inte*) där U1 markerar våra tänkta intentioner eller teorier och U2 det vi vill uppnå i praktiken, våra målsättningar. Linjen mellan de båda betecknar vårt arbete med att nå det målet.

M

På den vägen kommer vi i kontakt med de inringade ”M”-en som betecknar våra maktrelationer med andra aktörer; i vår intima sfär (familj, vänner, bekanta) såväl som i en offentlig sfär. Vilka aktörerna är och hur vår relation till dem ser beror helt på kontexten, på U1 och U2. Dessa ”M” har egna U1 och U2 och har vi otur så korsar de våra mål, hindrar oss på vår väg eller sinkar oss. Hur de än påverkar oss så måste vi förhålla oss till dem.

P

Det är här som ”P” kommer in i bilden. För att kunna ta oss vidare mot målet U2 längs den streckade linjen, så måste vi helt enkelt använda ett verktyg, eller en metod, som är relevant för kontexten. ”P” kan vara politik, men också oerhört många andra saker. Gemensamt för dem alla är att de kräver en metodik. De måste användas på ett relevant sätt för att uppnå målet. Politik är en metod, konflikt en annan, våld en tredje, samarbete en fjärde etc. etc. Våra val av metoder och hur väl vi använder oss av dom skulle kunna ses som själva ”maktspelet”, ja vi skulle kunna bli så berusade av spelet i sig självt att U2 och P i det närmaste blir ett.

Det är naturligtvis en grov förenkling av komplicerade processer, men för mig har den varit till stor hjälp för att försöka förstå världen, och vad det egentligen är jag håller på med rent konstnärligt.

* En del läsare blir kanske förvånade över hur jag använder begreppet utopi i sammanhanget. Den allmänna uppfattningen är ju att det utopiska rör den plats som ”inte är”, det ouppnåeliga. Begreppet kan, enligt min och många andras uppfattningar, snarare förstås som det goda samhälle (jfr Eutopos) som skulle kunna uppnås, fast bara inte just nu. Däremot måste jag ge dem rätt som menar att ovanstående modell kan fungera även för anti-utopiska, eller rent ondskefulla ändamål.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

I skärningspunkten mellan utopi och makt

Jag märker hur jag mer och mer börjar dra in mina andra projekt i arbetet med den här bloggen. Det är väl gott så. Allt hänger ju samman i en holistisk sladdhärva. Och det ena följer på det andra. Därför passar jag på och gör lite reklam för projektet Utopist-VM vars nya sajt nu äntligen ligger ute på den nya domänen utopianwc.com. Innehållsmässigt sett är nyheterna inte många, och ni som följt projektet kommer finna att det mesta finns där. Den stora förändringen är att alla essäer som deltagit i tävlingen nu finns samlade i ett och samma gränssnitt rankade efter den placering de fått i mästerskapet. Dessutom har sajtens nyhetsdel fått ett rss-flöde som ni kan se i den här bloggens sidopanel.

För mig hänger förstås det utopiska i högsta grad samman med makten. Om det utopiska skulle kunna beskrivas som lättflytande, det tänkta möjliga, strävandet efter och beskrivningen av en bättre tillvaro för alla, så är makten trögflytande och svårforcerad, helt enkelt den realitet som det utopiska ständigt måste konfronteras med. Jag skulle till och med vilja hävda att det politiska uppstår i skärningspunkten mellan utopi och makt. Det är när den utopiska idén skall fullföljas som den möter makten, som sätter upp juridiska, sociala eller andra hinder i vägen för förverkligandet. Politiken är ett sätt att försöka att tränga sin väg igenom det hindret.

Nåväl. Det kommer mera. Utopist-VM projektet sprattlar och vill ut i dagsljuset och det finns all anledning för mig att berätta mer om det inom kort.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Makt och utopi: UWC-konferensen 2005

I bland griper olika projekt in i varandra på ett tydligt och stringent sätt. Här handlar det mest om demokrati och utopi inom ramen för Utopist-VM, men också till viss del om makt. Det är en dokumentationsvideo från den konferens som vi höll efter den förra Utopist-VM galan 2005. Tyvärr är ljudet ganska dåligt, men en transkribering finns att tillgå på soc.nu för den som är intresserad.

Deltagare är i den ordning de framträder: Jon Brunberg (projektledare för Utopist-VM och moderator), Cyril Belshaw (Utopian World Champion 2004), Per Norbäck (andrapristagare 2004), T.R.O.Y., (Utopian World Champion 2001 and jurymedlem 2004) Annika Drougge (projektledare för Utopist-VM, här bakom kameran), Oliver Kalleinen (konstnär), Tellervo Kalleinen (konstnär) och Tuomas Finne (producent).

Detta är del 1, som består av de första 15 minuterna av samtalet som varade nästan två timmar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,